Meditácia na 22.06.2020

Pondelok 12. týždňa v Cezročnom období | Mt 7, 1-5

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka‘ – a ty máš v oku brvno?! Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.“


Milujúci ľudia si majú vždy čo povedať. K láske patrí aj milé slovo. Ak odumrie slovo, zatrpkne aj láska. A to tak v modlitbe, ako aj skutkom. Ježiš hovorí: „Nesúďte... Prečo vidíš smietku v oku svojho brata..." (Mt 7,1.3). Na prvé počutie je jasné, že Ježišove slová hovoria o veľkodušnosti. Milujte svojich nepriateľov, „..akou mierou budete merať vy, takou..." (Mt 7,2) a „...modlite sa za tých, čo vás potupujú" (Lk 6,27-28).Tu sa už nejedná o vonkajší prejav veľkodušnosti, ale o základnú čnosť, ktorej nás učí sám Boh. Veľkodušnosť Boha vidíme, že svojho jednorodeného Syna neušetril a obetoval za nás na kríži. Miluje aj tých, ktorí neopätujú jeho lásku a žijú v nepriateľstve proti nemu. Jeho láska vysoko prevyšuje našu nelásku.

Kristove slová vyvolávajú množstvo otázok. Ako Cirkev plní tento príkaz? Žijú kresťania podľa týchto slov? Cirkev Kristova, aká si? Je možné pred odpoveďami na tieto a podobné otázky utiecť? Čo štatistiky o hnevoch, súdoch, vraždách, nenávisti, ale aj alkoholizme...? Cirkev Kristova, akí sú tvoji členovia, tvoje ruky, nohy, oči, uši...? Tieto a ďalšie otázky nie sú len poetickou metaforou. Na tieto a podobné otázky je potrebné dať osobnú vlastnú odpoveď, ale čaká sa aj odpoveď v mene Cirkvi. Každý jednotlivo a všetci spolu. Kristus nás nedelí na milovaných a zavrhnutých. Kto prijal sviatosť krstu, zobral na seba záväzky i práva. A medzi to patrí milovať blížnych, odpúšťať a zabúdať na urážky, ale aj konať skutky milosrdenstva. Svet potrebuje svedkov. Svedkov lásky. Niet v ich srdciach miesta pre pomstu. Kristus nikoho nepoveruje úlohou pomstiteľa. Cirkev nikoho nepoveruje právom odvety. Nesmieme zabudnúť aj na memento. 

Veľký bojovník za ľudské práva, černoch, nositeľ Nobelovej ceny za mier, veľký a neohrozený vyznavač Krista, Martin Luter King, ktorého za jeho presvedčenie zastrelil atentátnik, povedal na adresu týchto slov: „Robte nám čo chcete, ale my vás neprestaneme milovať." Uvedomujeme si, že máme milovať tých, čo nás nemilujú. Ježiš príkaz lásky dáva každému človeku. Príkaz lásky zaväzuje každého veriaceho kresťana. Každý kresťan dostáva od Krista príklad. Kristus zomrel za naše hriechy. 

Sv. Bazil hovorí: „Človek je stvorenie, ktoré dostalo príkaz, aby sa stalo Bohom." A sv. Atanáz hovorí: „Syn Boží stal sa človekom, aby sa synovia ľudskí mohli stať Božími synmi." Svätý Ján Pavol II. v encyklike "Redemptor hominis" (čl.8) píše: „Kristus sa zjednotil s každým človekom", a každý človek je prinajmenej potenciálne zaštepený do Krista. V tomto svetle výrok svätého Augustína je veľmi poučný: „Koľkokrát sme mysleli, že nenávidíme nepriateľa a nenávideli sme brata." Amen.