Meditácia na 02.06.2021

Streda 9. týždňa v Cezročnom období Mk 12, 18-27

K Ježišovi prišli saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí, brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo sedem bratov. Prvý sa oženil, ale umrel a nezanechal potomka. Vzal si ju druhý, ale aj on umrel a nezanechal potomka. Takisto aj tretí. A ani jeden zo siedmich nezanechal potomka. Napokon po všetkých zomrela aj žena. Ktorému z nich bude manželkou pri vzkriesení, keď vstanú z mŕtvych? Veď ju mali siedmi za manželku.“ Ježiš im povedal: „Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo ani Božiu moc? Lebo keď ľudia vstanú z mŕtvych, už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. A pokiaľ ide o vzkriesenie mŕtvych, či ste nečítali v Mojžišovej knihe v stati o kríku, ako mu Boh povedal: ‚Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba‘? A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýlite.“

postavit_sa_pred_pana_evanjelizacia.eu_stancek_kubicova.jpg

Tob 3, 1-11a. 16-17a S rozžialenou dušou som vzdychal a plakal. A vzlykavo som sa začal modliť: „Pane, ty si spravodlivý a spravodlivé sú všetky tvoje skutky. Všetky tvoje cesty sú milosrdenstvo a pravda; ty súdiš svet. A teraz, Pane, spomeň si na mňa; zhliadni na mňa a netrestaj ma za moje hriechy a za moju nedbalosť ani za hriechy a nedbalosť mojich rodičov, ktorými sa previnili proti tebe. Lebo sme neposlúchali tvoje prikázania, a preto si nás vydal napospas, do zajatia a na smrť, na posmech, na reči a potupu u všetkých národov, medzi ktoré si nás rozmetal. Aj teraz sú správne všetky tvoje rozhodnutia, keď ma tresceš za moje hriechy a za hriechy mojich rodičov, lebo sme nekonali podľa tvojich prikázaní a nekráčali sme pred tebou úprimne. Preto teraz urob so mnou, ako sa ti páči, a rozkáž odňať môjho ducha, aby som mohol odísť z povrchu zeme a obrátiť sa na prach. Smrť je pre mňa lepšia než život, lebo som počul nepravdivé výčitky a je mi veľmi smutno. Rozkáž, Pane, nech ma opustí táto tieseň; prepusť ma na večné miesto a neodvracaj odo mňa svoju tvár, Pane, lebo je lepšie pre mňa zomrieť ako skusovať takúto tieseň v svojom živote a počúvať také výčitky.“ V ten istý deň aj Sára, dcéra Raguela, čo býval v médskom meste Ekbatany, počula od jednej slúžky svojho otca potupné výčitky, lebo bola vydatá za siedmich mužov a zloduch Asmodej ich zabil prv, než k nej vošli ako k manželke. Slúžka jej povedala: „Ty hrdúsiš svojich mužov! Vydala si sa už za siedmich mužov a ani s jedným si neokúsila šťastie. Prečo nás biješ? Preto, že ti zomreli mužovia? Choď za nimi! Nech už nikdy nevidíme z teba ani syna ani dcéru!“ V ten deň bolo dievča veľmi smutné a plakalo. Vyšlo do hornej izby svojho otca a chcelo sa obesiť. Potom sa zamyslelo a povedalo si: „To by potupovali otca a hovorili by: ‚Mal si jedinú, milovanú dcéru a ona sa ti z nešťastia obesila.‘ A tak by som zarmútila svojho starého otca a priviedla by som ho do hrobu. Lepšie bude, ak sa neobesím, ale budem úpenlivo prosiť Pána, aby som zomrela a nemusela už v tomto živote počúvať výčitky.“ V tom čase sa s rukami vystretými k obloku vrúcne modlila: „Zvelebený si, Pane, Bože milosrdný, a zvelebené je tvoje sväté a úctyhodné meno naveky.“ V tom istom čase bola vypočutá modlitba obidvoch pred Božou velebou a bol poslaný anjel Rafael uzdraviť oboch: Tobimu odstrániť beľmo z očí, aby očami videl Božie svetlo, a Sáru, Raguelovu dcéru, dať za ženu Tobiho synovi Tobiášovi a sputnať zloducha Asmodeja, lebo patrila Tobiášovi, a nie tamtým všetkým, čo si ju chceli vziať za ženu. V tú istú chvíľu sa Tobi vrátil do svojho domu a Sára, Raguelova dcéra, zostúpila z hornej izby.

Homílie P. Ľubomíra Stančeka CM | ďalšie meditácie na dnešný deň | relácia: AKO ŽIŤ ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT?