Meditácia na 24.09.2021

Piatok 25. týždňa v Cezročnom období Lk 9, 18-22

Keď sa Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ „A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich. Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“ Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“

lubomir_stancek_citat4.jpg

Ag 1, 15b – 2, 9 V druhom roku kráľa Dária, v siedmom mesiaci, v dvadsiaty prvý deň mesiaca, zaznelo Pánovo slovo prostredníctvom proroka Aggea: „Povedz judejskému miestodržiteľovi Zorobábelovi, Salatielovmu synovi, veľkňazovi Jozuemu, Jozedekovmu synovi, a zvyškom ľudu toto: Kto ešte ostal medzi vami, čo videl tento dom v jeho prvej sláve? A ako naň hľadíte teraz? Nezdá sa vám, akoby bol ničím? Ale teraz sa vzchop, Zorobábel, hovorí Pán, vzchop sa, veľkňaz Jozue, Jozedekov syn, vzchop sa všetok ľud krajiny, hovorí Pán zástupov, a pracujte, lebo ja som s vami, hovorí Pán zástupov. Slovo, ktoré som vám dal, keď ste vychádzali z egyptskej krajiny, i môj duch ostanú medzi vami; nebojte sa! Lebo toto hovorí Pán zástupov: Ešte chvíľku a ja pohnem nebesia i zem, more i súš. Pohnem všetky národy; prídu skvosty všetkých národov a naplním tento dom slávou, hovorí Pán zástupov. Moje je striebro a moje je zlato, hovorí Pán zástupov. Budúca sláva tohoto domu bude väčšia ako sláva toho prvého, hovorí Pán zástupov; a na tomto mieste nastolím pokoj, hovorí Pán zástupov.“

zamyslenia na 25. týždeň | Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka - ČNOSTI