Meditácia na 08.10.2021

Piatok 27. týždňa v Cezročnom období Lk 11, 15-26

Keď Ježiš vyhnal zlého ducha, niektorí zo zástupu hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“ Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane, na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Ale keď nenájde, povie si: ‚Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.‘ Keď ta príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme sedem iných duchov, horších ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým.“

meditacie__evanjelilzacia.jpg

Joel 1, 13-15; 2, 1-2 Opášte sa a nariekajte, kňazi, kvíľte, služobníci oltára. Poďte, nocujte vo vrecovine, sluhovia môjho Boha, lebo v dome vášho Boha zanikla krvavá i nekrvavá obeta. Vyhláste pôst, zvolajte pospolitosť, zhromaždite starcov, všetkých obyvateľov krajiny do domu vášho Boha a volajte k Pánovi: „Ach, aký to deň! Pretože je blízo deň Pána a príde ako pohroma od Všemohúceho.“ Trúbte na Sione, kričte na mojom svätom vrchu; nech sa chvejú všetci obyvatelia krajiny, lebo prichádza deň Pána, už je blízko. Deň temnoty a mrákavy, deň oblaku a víchrice! Ako ranná zora na vrchoch rozprestiera sa ľud početný a mocný; jemu podobný nebol od prvopočiatku a po ňom už nebude až do čias najvzdialenejších pokolení.