Meditácia na 07.01.2022

Piatok po Zjavení Pána | Mt 4, 12-17. 23-25

Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom. Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rozličnými neduhmi a trápením, posadnutých zlými duchmi, námesačníkov a ochrnutých, a on ich uzdravoval. A šli za ním veľké zástupy z Galiley a Dekapola, z Jeruzalema, Judey a Zajordánska.

 

meditacie_troch_kralov.jpg

Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Počuli sme o tom už v Advente. Vtedy sa to kráľovstvo ešte len predpokladalo; teraz je už toto kráľovstvo v značnom stupni uskutočňované reálnou prítomnosťou Ježiša Krista, ktorý potvrdzuje túto skutočnosť zázračnými znameniami. Nebeské kráľovstvo, čiže Božie kráľovstvo, znamená vládu Boha. O vláde Boha možno hovoriť tam, kde sa zachovávajú Božie prikázania. V dnešnom liste sv. Ján poukazuje práve na takúto podmienku Božieho kraľovania, keď hovorí: Kto zachová jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. Skrze našu vernosť prikázaniam sa teda do hĺbky kladú základy tohto kráľovstva, čiže do nás samých. Ale predurčením tohto kráľovstva je rozrastať sa tiež do šírky, o čom Pán Ježiš neraz hovorí vo svojich podobenstvách. Našou úlohou je, samozrejme, pomáhať šíriť Božie kráľovstvo. Keď pracujeme na tom, aby sme zaštepili do seba Kristove čnosti – vyžarujeme na svoje okolie; slovom, činom a príkladom rozsievame zrná toho kráľovstva v okruhu ľudí, ktorých stretávame. Naším pričinením Božie kráľovstvo má siahať do nekonečných diaľok. Pracujeme pre budúcnosť tohto kráľovstva, keď naše slová a činy môžu prinášať ovocie aj v najvzdialenejšej budúcnosti.

Nakoniec, Božie kráľovstvo budované na zemi má vzrastať do nebotyčnej výšky. Už tu sa namáhame kvôli realizácií ideálov tohto kráľovstva, kvôli pravde a spravodlivosti, ale najvyššia Pravda a Spravodlivosť sa nachádzajú v nebi. Tam tiež získa toto kráľovstvo svoju dokonalú formu; jeho dokonalé naplnenie nastane v našom konečnom zjednotení s Bohom. Za chvíľu budeme prosiť Otca, ktorý je v nebi: Príď kráľovstvo tvoje.

Zamyslime sa: ako vyzerá naša práca na vzraste tohto kráľovstva do hĺbky, do diaľky a do výšky?