Meditácia na 30.06.2022

Štvrtok 13. týždňa v Cezročnom období | Mt 9, 1-8

Ježiš nastúpil na loďku, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Vtedy si niektorí zákonníci povedali: „Tento sa rúha.“ Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal: „Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach? Čo je ľahšie - povedať: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,‘ alebo povedať: ‚Vstaň a choď‘? Ale aby ste vedeli, že syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ - povedal ochrnutému: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ A on vstal a odišiel domov. Keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom.

 

Konanie zákonníkov prekvapuje. Veď Ježiš neurobil zázrak po prvýkrát. Je teda otázka, ako je možné, akože teraz pochybujú o jeho moci? Je pravdou, že niektoré zo zázrakov - ako utíšenie búrky na mori, uzdravenie Petrovej svokry alebo vyhnanie nečistých duchov, sa odohrali v okruhu malého počtu ľudí, zväčša apoštolov. Avšak evanjelista Marek už pred týmito znameniami spomína mnohé iné uzdravenia, očistenia a mocné Božie skutky. A pretože ľudia boli aj vtedy ľuďmi ako my dnes, aj ten najutajenejší zázrak sa určite dostal medzi izraelský ľud. Teda prečo zákonníci neveria, sú prekvapení? Možno je odpoveďou tvrdosť srdca, ktorá im nedovolila vidieť Svätého Izraela. Oni sami dali Izraelu toľko zákonov a predpisov, že až keď ich splnia v jeden deň všetky, príde očakávaný Mesiáš. Bohu dali ľudské podmienky. Boh však nekoná podľa vôle človeka.

Boh nedovolí konať proti nášmu dobru. A keď aj dopustí nejakú tú ťažkosť, je to len preto, aby potvrdil svoju moc. Nebojme sa teda Krista, neodporujme jeho zámerom, lebo len v jeho pláne je ukryté naše šťastie. Amen.