Meditácia na 22.07.2022

Svätej Márie Magdalény | Jn 20, 1-2. 11-18

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“ Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“ Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“ Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“ Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ. Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“ Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.

 

Akú úrodu priniesol život Márie Magdalény po stretnuté s Ježišom? Vráťme sa k udalosti z nedeľného rána, keď z mŕtvych vstal Pán Ježiš. Práve Mária Magdaléna hovorí apoštolom: „Videla som Pána!“. Tieto slová nás oslovujú preto, lebo hovoria o jej láske. O láske k Ježišovi - o láske, akú všetci túžime mať. Avšak o Márii Magdaléne toho vieme oveľa viac. Bezpochyby mala ťažký život. Spomeňte si, že Ježiš ju oslobodil od siedmich démonov. Vieme, že keď dosiahla milosrdenstvo a milosť, zmenila sa. V Ježišovi našla odpoveď na svoju nádej v to, že existuje bezpodmienečná láska a odpustenie. Vedela, že potrebuje nechať preniknúť svoju bytosť jeho prítomnosťou. Aby to mohla dosiahnuť, často s ním a s jeho učeníkmi cestovala, darovala im peniaze, aby im pomohla v ich potrebách. Aj po Ježišovej smrti ju práve láska priviedla k jeho hrobu. Jednoducho nemohla zniesť odlúčenie od svojho Učiteľa.

Mária Magdaléna nás nabáda, aby sme sa vzdali všetkých predstáv o Ježišovi a otvorili si srdce na jeho prítomnosť. Aj keby sme celý svoj život strávili uvažovaním o jeho živote, smrti a vzkriesení, stále budeme len na začiatku chápania hĺbky jeho lásky a jej následkov pre náš život. Ježiš je skutočne našim bratom. Chce, aby sme ho poznali dôvernejšie a osobnejšie, než poznáme najbližších členov svojej rodiny. Ak už tu na zemi začneme spoznávať Jeho tvár, ako to urobila Mária v záhrade, Ježiš nám sľubuje ukázať inú tvár v nebi. Tvár nášho dobrého nebeského Otca, ktorá nás naplní šťastím a pokojom naveky. Sú to nádherné prísľuby. Nasledujme príklad Márie Magdalény a zostaňme blízko pri Ňom. Len takto môžeme aj my spoznať milosť, ktorú spoznala ona. Potom budeme môcť zvolať spolu s Máriou: „Videla som Pána!“ Amen.