Meditácia na 05.08.2022

Piatok 18. týždňa v Cezročnom období Mt 16, 24-28

Za čo vymení človek svoju dušu?! Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve.“

Priatelia, prečítajte si poučné rozhovory na tému: D E S A T O R O dnes.

 

Kto a prečo sa bojí osobných krížov? Je možný život bez kríža? Ježiš nám preto pripomína: „Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu" (Mt 16,26)?! Ježiš hovorí o svojom utrpení, smrti, ale i zmŕtvychvstaní. Apoštoli ešte nechápu poslanie Ježiša ako Mesiáša, preto Peter koná ako koná, berie si Ježiša nabok a dohovára mu: "Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať" (Mt 16,22). Dôkaz, že aj apoštol Peter ešte neprijíma všetky vnuknutia Ducha. Hoci na prvý pohľad sa môže zdať, že Ježiš koná neadekvátne, keď Petrovi odpovedá: "Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské" (Mt 16,23).

Poslanie a celá činnosť vykúpenia je tajomstvom. Preniknúť do neho je možné, čoho dôkazom je viera mnohých, ale je to podmienené spoluprácou s milosťami, ktorých sa nám dostáva skrze Ducha Svätého. Ježiš preto svoje slová vysvetľuje. Kto chce ísť za Ježišom, musí sa naučiť, musí si osvojiť, musí prijať to, čo mu vo svojej láske dáva Boh, hoci pre oči, zmysly človeka je to utrpenie, bolesť, strata blížneho, života a iné. Ježiš tak pripravuje svojich, aby vedeli a chceli vedome a dobrovoľne prijať všetko, len aby získali večný život, po smrti mali účasť v Božom kráľovstve. Prijať kríž je podmienené plnením vôle Pána Ježiša. Nasledovanie Ježiša nie je preto jednoduché, ľahké, bez ťažkostí, obetí, zriekaní sa, ovládaní sa, práce na sebe. Ide o odumieranie tomuto svetu, aby sme si zaslúžili večný život. Koho Boh prijíma do svojej školy, musí si byť vedomý, že komu sa veľa dostalo, od toho sa bude aj veľa požadovať. Žiaci, študenti sa musia učiť. Učiť sa bolí. Ak chcú raz úspešne žať, musia s bolesťou a námahou denne na svojich školských povinnostiach pracovať. Činnosť si vyžaduje čas, potrebné je osobné zaangažovanie srdca i vôle. A keď vieme pochopiť, že vysvedčenie, vyučný list, maturita, vysokoškolský diplom sa nedávajú zadarmo, tak treba sa naučiť a prijať, osvojiť si i Ježišove slová o kríži.

Reálny človek a kresťan si nedokážu predstaviť život bez kríža rôzneho druhu a veľkosti. Ježiš z lásky k nám, kladie rozhodne utrpenie na nás nie ako trest, ale ako znamenie lásky. Kde sa človek najskôr, najradikálnejšie očistí od všetkého čo zanedbal, nevykonal, nezvládol, ak nie pod krížom? Prečo mnohí ďakujú za kríže svojho života? Pochopili, že aj v krížoch, trápeniach sme milovaní. Je potrebné, aby sme sa očistili od špiny hriechu, najmä pýchy. Kríže pomáhajú urobiť miesto Bohu v našom živote. Ako často by sme chceli veriť len ústami, veriť len vtedy, keď nás to nič nestojí. Ježiš chce pripomenúť, že žiť s ním - s krížom, bude raz odmenené: Kríž náš každodenný, taký by mohol byť názov toho, nad čím sme premýšľali. Amen.