Meditácia na 24.08.2022

Streda 21. týždňa v Cezročnom období Jn 1, 45-51

Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“ Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“ Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“ Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“ Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela.“ Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“ Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“

 

Keď sme už veľakrát sami nad sebou zlomili palicu, konštatovali, že už nebudeme lepší, pozrime sa dnes na Bartolomeja a znova kráčajme za Ježišom. On nás vidí, počuje, pozná naše ťažkosti, prekážky, porážky, a predsa čaká na nás. Znova sa rozhodnime ísť za ním. Stretnutie s ním je pre nás nádherný zážitok. Dnes je namieste, keď si povieme: Preč s podceňovaním sa! Ježiš nikoho z nás nezavrhuje. Všetci sú mu milí, ktorí nie sedem, ale sedemdesiatsedem ráz začínajú znova a znova. Je to ťažké začínať znova, ale je to pre nás spasiteľné. V tejto chvíli nám nikto nedá väčšiu posilu ako sám Ježiš.

Aj nám ústami Filipa hovorí: „Poď a uvidíš!" (Jn 1,46). Už sme sa predsa veľakrát o pravdivosti týchto slov presvedčili a dnes ich vďačne znova prijímame. "Áno, chcem. Áno, idem." Uvedomujeme si pritom, že Ježišovi sa páči naša pokora. Uvedomujeme si svoju hriešnosť, ale ešte viac veríme v Ježišovu lásku, v jeho milosrdenstvo a odpustenie. Dnešný deň chceme teda využiť, a to povzbudení správaním svätého Natanaela - Bartolomeja, aby sme sa znova vydali za Ježišom. Aj keď v očiach sveta sme nič, v očiach Ježiša znamenáme mnoho. Ježiš predsa zomrel za naše hriechy. Ježiš chce spasiť aj našu dušu. Ježiš aj nám pripravil miesto u Otca v jeho kráľovstve. A preto v tichu po svätom prijímaní, keď privítame Ježiša vo svojom srdci, povieme znova: "Chceme ísť za tebou a s tebou, Ježiš." Ježiš s radosťou prijme naše plány a predsavzatia, ktoré sú konané v pokore a s láskou. Keď nám Ježiš verí, či nemáme urobiť všetko, aby sme mu spôsobili radosť? Dnes chceme začať znova a chceme pomôcť aj iným. Amen.