Meditácia na 26.10.2022

Streda 30. týždňa v Cezročnom období | Lk 13, 22-30

Cestou do Jeruzalema prechádzal Ježiš mestami a dedinami a učil. Ktosi sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“ On im povedal: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť. Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať: ‚Pane, otvor nám!‘ A on vám povie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste!‘ Vtedy začnete hovoriť: ‚Jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil.‘ Ale on vám povie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť!‘ Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, a vy ste vyhodení von. A prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. A tak sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú poslednými.“

 

Jestvuje akási brána do neba, ktorá je otvorená pre všetkých. Všetci sú pozvaní cez ňu prejsť. Nejde teda o bránu podobnú do miest či palácov, môže to byť prirovnanie aj k priesmyku, ale tu ide o duchovnú bránu. Boh nikoho nevylučuje. Naopak. Boh si praje, aby každý človek touto bránou prešiel. Bránou však prejde ten, kto zachová Božie príkazy, pretože „viera bez skutkov je mŕtva" (Jak 2,26). Skutky človeka, to je cesta. Človek má povinnosť Boha počúvať, milovať a plniť jeho vôľu. Človek sa nemá dať zviesť výhodami, falošnou filozofiou, zlým príkladom iných. Taká cesta a brána vedie do zatratenia (porov. Mt 7,13). Byť vždy pripravený pre prípad smrti. Taký spôsob života si vyžaduje mnoho síl.

Nik nebude skúšaný nad jeho vlastné sily. Znechutenie, lenivosť budú najčastejšou prekážkou ľudí, že nebudú môcť bránou prejsť. Ježišove slová nie sú proti nikomu. Každý človek je sám sebe strojcom svojho šťastia nielen na zemi, ale aj na celú večnosť. Spása je tak vážna vec, že by nikým nemala byť podcenená, odkladaná, ale naopak. Boh každého človeka stvoril na svoj obraz, čiže každý človek bude súdený podľa toho, ako svojím rozumom a vôľou odpovedal na Boží hlas. Ježiš o tom učí v podobenstve o múdrych a nerozumných pannách (porov. 25,1n). Každému Boh učil čas skúšky. Smrti ako bráne sa človek nemôže vyhnúť.

Áno, mnohí rezignujú. Vernosť a vytrvalosť Kristovi sa vypláca. Amen.