Meditácia na 30.10.2022

31. nedeľa v Cezročnom období Lk 19, 1-10

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“ Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“

 

Kto by spočítal, s koľkými ľuďmi sa v živote stretol? Nespomenieme si ani na rôzne udalosti z nášho života. A predsa, na stretnutie s niekým, hoci už odvtedy prešli roky, si radi spomíname, dokonca pamätáme na slová, ktoré nám povedal, prípadne, čo sme mu povedali. Takéto stretnutia často menia náš život. Keď o tom neskôr rozmýšľame, zisťujeme, že to bola veľká sila, veľká láska, veľký dar, ktorý sme často v krátkej chvíli dostali. Takéto stretnutia nebývajú v živote zriedkavé. Každý z nás zaiste niečo podobné zažil. O takých stretnutiach rozprávajú mnohí svätci.
O jednom takomto stretnutí píše sv. Lukáš. Ježiš sa stretol s hlavným mýtnikom Zachejom. Evanjelista sv. Lukáš končí rozprávanie o tomto stretnutí slovami Pána Ježiša, ktoré povedal v dome Zacheja: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo“ (Lk 19,10).

V evanjeliách nájdeme viac miest, kde sa Ježiš ujíma hriešnikov, keď vyhlasuje: „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov“ (Mt 9,13). Na tieto slová si spomína evanjelista sv. Matúš, ktorý bol tiež colníkom podobne ako Zachej, hlavný colník v Jerichu, keď Ježiš povedal podobne: „Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo“ (Lk 19,10).

Zachej zaiste veľa počul o Ježišovi z Nazareta. Niet sa čo čudovať, že keď sa dopočuje o tom, že Ježiš prichádza do Jericha, chce ho aspoň vidieť. Z neskoršieho správania je vidieť, že ho neviedla len zvedavosť, musel mať sympatiu k prorokovi, o čom Ježiš ako Boh vedel. To, že Zachej vylezie na strom, pretože bol malej postavy, je z jeho strany prostriedok, aby uspokojil svoju zvedavosť. Vlastne urobil, čo bolo z jeho strany potrebné urobiť. Ježiš mohol osloviť Zacheja aj vtedy, keby nebol vyliezol na strom. Zachejovo správanie je pre nás výzvou, aby sme urobili to, čo od nás Boh žiada. Tí, čo prišli za podobných okolností ku viere v Boha, ku Kristovi, konštatujú, že urobili to, čo vlastne Boh chcel, aby urobili. U Boha nie sú náhody. Stretnutie s Bohom často nekončí jedným stretnutím. Aj v prípade Zacheja je tomu tak. Ježiš mu hovorí: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome“ (Lk 19,5)!

Slovo “musím“ je prejav Ježišovej lásky. „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov“ (Mt 9,13). Ježiš vedel, aký je pohľad na colníkov; kto sú, aké je ich správanie, prečo sú nenávidení. Colníci boli symbolom nepoctivosti, svojvôle, hrabivosti a pomstychtivosti. Boli ľudia, ktorí mohli rýchlo zbohatnúť, stáli v službách nepriateľov vlasti, ktorí zrádzali národ, vlasť i vieru. Kto sa chcel stať colníkom, musel vedieť, že sa vedome odlučuje od Boha, národa i vlasti, že sa sústavne bude prehrešovať proti Bohu, národu a vlasti, že musí na seba vziať opovrhnutie všetkých poriadnych ľudí, že musí podľa židovského názoru očakávať večný pekelný trest. Colník bol postavený na roveň s úžerníkom, zbojníkom, vrahom, drancovačom, zlodejom na cestách alebo pobehlicami. Boli to ľudia prekliati (porov. Jn 7,49). A Ježiš jedného z týchto prekliatych povoláva k sebe. Bolo to prekvapenie pre spravodlivých. Počestní ľudia, Ježišovi učeníci, zástup, ktorý počúval Ježiša, musel dostať ďalšiu praktickú lekciu lásky od Ježiša. Ježiš prišiel spasiť “stratenú ovcu domu Izraela“. Ježiš vedel, že ani Zachej by veci neporozumel. Preto chce s ním stráviť nejaký čas. Ježiš ide do domu Zacheja.