Meditácia na 03.08.2023

Mt 13, 47-53 Dobré vyberú do nádob, zlé vyhodia von

Ježiš povedal zástupom: „A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste to všetko?“ „Áno,“ odpovedali. A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“ Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ.

 

Ex 40, 16-21. 34-38 Stánok stretnutia zahalil oblak a svätostánok naplnila Pánova veleba

Mojžiš urobil všetko tak, ako mu prikázal Pán. Potom vzal Svedectvo a vložil ho do archy, dolu navliekol žrde a navrch položil zľutovnicu. Archu zaniesol do svätostánku a zavesil pred ňu oponu, ako Pán prikázal Mojžišovi. Vtom oblak zahalil stánok stretnutia a Pánova veleba naplnila svätostánok. Ani Mojžiš nemohol vojsť do stánku stretnutia, lebo na ňom spočíval oblak a svätostánok napĺňala Pánova veleba. Keď sa oblak od stánku zdvihol, putovali synovia Izraela na ďalšie stanovište; a keď sa oblak nezdvihol, nehýbali sa až do dňa, keď sa zdvihol. Cez deň nad svätostánkom spočíval Pánov oblak a v noci oheň pred očami všetkých Izraelitov po celý čas ich putovania.