Meditácia na 14.08.2023

Mt 17, 22-27 Zabijú ho, ale vstane z mŕtvych. Synovia sú oslobodení od dane

Keď bol Ježiš s učeníkmi v Galilei, povedal im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí; zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ A oni sa veľmi zarmútili. Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachmy a povedali: „Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?“ On vravel: „Platí.“ Keď potom vošiel do domu, Ježiš ho predišiel otázkou: „Šimon, čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky a dane? Od svojich synov, či od cudzích?“ On odpovedal: „Od cudzích.“ A Ježiš mu povedal: „Synovia sú teda oslobodení. Ale aby sme ich nepohoršili, choď k moru, hoď udicu a rybu, ktorá sa chytí prvá, vezmi, otvor jej ústa a nájdeš statér. Vezmi ho a daj im za mňa i za seba.“

 

Dt 10, 12-22 Obrežte si srdcia. Milujte cudzincov, veď sami ste boli cudzincami

Mojžiš povedal ľudu: „A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh? Len to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, a kráčal po jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si zachovával Pánove nariadenia a príkazy, ktoré ti ja dnes predkladám, aby ti dobre bolo.

Veď Pánovi, tvojmu Bohu, patrí nebo i nebesia nebies, zem aj všetko, čo je na nej.

A predsa Pán prilipol k tvojim otcom, miloval ich a vyvolil si ich potomstvo, teda vás, zo všetkých národov, ako to dnes vidno.

Obrežte teda predkožku svojho srdca a nebuďte už viac tvrdošijní. Lebo len Pán, váš Boh, je Boh bohov a Pán pánov, veľký, mocný a hrozný Boh, ktorý nehľadí na osobu a dary neprijíma; vymáha právo sirote a vdove, miluje cudzinca a dáva mu jedlo i šaty. Preto milujte aj vy cudzincov, veď sami ste boli cudzincami v egyptskej krajine.

Boj sa Pána, svojho Boha, slúž mu, prilipni k nemu a len v jeho mene prisahaj. On je tvoja chvála a tvoj Boh, ktorý kvôli tebe urobil tie veľké a hrozné veci, čo si videl na vlastné oči.

Sedemdesiat bolo tvojich predkov, keď zostúpili do Egypta, a pozri, teraz ťa Pán, tvoj Boh, rozmnožil ako hviezdy na nebi.“