Meditácia na 03.01.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

3. január | Jn 1,29-34

separator.png

Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu." Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: ‚Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.` A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn."

separator.png

Objavovať Boha vo svojom živote
 

Na začiatku novej cesty životom, a môžeme tak nazvať aj začiatok nového roka, je nám veľa vecí nejasných. Veľmi je však potrebné mať dobrú vôľu, neodkladať s konaním dobra, pretože čas je vzácny. Aby sme do tohoto roka nevstupovali s pocitom neistoty, povzbudzuje nás aj evanjelista Ján slovami: „Hľa, Baránok Boží!“ (Jn 1,36). Tento titul dáva Ján Krstiteľ Ježišovi. Titulu však porozumieme až vtedy, keď poznáme prorocké slová Izaiáša: „Obetoval sa, pretože sám chcel a ústa si neotvoril, ako baránka viedli ho na zabitie“ (Iz 53,7). Pomôcť nám môže i spomienka na vyslobodenie Židov z Egypta, keď v poslednú noc zabil barančeka. Ježiš zomrel v čase, keď si národ pripomínal vyslobodenie z Egypta a na túto počesť zabíjal barančekov ako spomienku na nový život a vlastne vtedy sa odohráva najväčšia udalosť v dejinách ľudstva. Na kríži zomiera Ježiš, aby svojou smrťou otvoril cestu k skutočnému a novému životu, novému domovu, večnej blaženosti.

Veľký význam vidíme i v symbolike: Židia nezlomili kosti barančekovi, ako ani vojaci nepolámali kosti Ježišovi na kríži. K pravej slobode nepriviedlo ľudí egyptské vyslobodenie, ale smrť Pána Ježiša. Tak chápeme slová Jána Krstiteľa: "Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta!" Nestačí však len niečo vedieť, poznať, ovládať. Inými slovami: „Tak viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva“ (Jak 2,17). Zo života Cirkvi vieme, že ten, kto uverí v Krista, môže byť oslobodený od zbytočného blúdenia, strachu, pocitu bezvýchodiskových situácii. Vieme, že ten, kto sa celkom otvorí učeniu Ježiša Krista, nájde skutočnú slobodu. Povedali sme si, že môže, a to znamená, že vo viere nesmie byť násilie, donucovanie, rozkaz. To by uberalo na hodnote a nezhoduje sa to s učením Krista.

Ako to dosiahnuť? Evanjeliá obsahujú návod na cestu slobody, pravdy a života. „Ja som cesta, pravda a život“ (Jn 1,46) hovoria slová z horskej reči Pána Ježiša o blažených. V učení Ježiša nájde zmysel každý, v akomkoľvek stave, situácii, v ktorej sa ocitne. On vie vysvetliť, prečo človek musí trpieť, prečo prichádza smrť. On nás učí, ako správne prijímať radosť, bolesť. Učí nás premáhať naše slabosti, zbavovať sa osobných porážok. Ján svedčil: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, povedal mi: "Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým“ (Jn 1,32-33). To je výzva i pre nás, aby sme si obnovili túžbu prijímať Ducha Svätého, ktorého sme prijali pri sviatosti birmovania. Pomocou Ducha Svätého, ktorého máme prosiť o jeho dary, máme objavovať Boha vo svojom živote. Je to krásne, keď si uvedomujeme, že sme povolaní vydávať svedectvo o prítomnosti Pána Ježiša medzi nami, ktorý za nás zomrel ako obetovaný Baránok, ktorý však vstal z mŕtvych a naďalej zostáva medzi nami, túži po nás, po našej spáse, chce našu prítomnosť po celú večnosť.

Brat a sestra, či toto nie je silný a dostatočný motív, aby sme sa ako Ján Krstiteľ horlivo pričinili o to, aby i naším prostredníctvom mohli čím viacerí spoznať Pána Ježiša a čím viacerí mohli čerpať silu z jeho spásonosnej prítomnosti? Vieme, že v žiadnej oblasti umenia, vedy, a teda ani v oblasti viery, nie je objavovanie jednoduché a ľahké. Musí sa tvrdo pracovať, objavovať, študovať, znova a znova začínať, pokračovať v tom, čo už vieme, učiť sa na chybách iných, a nie na svojich, prijímať dobré rady, svedectvá, dať si poradiť, povzbudiť sa, vedieť sa podeliť i so svojím pokrokom, čiže vydávať dobré svedectvo. Ján Krstiteľ vyznal o Ježišovi to, čo vedel: “Hľa, Baránok Boží“ (Jn 1,36). Áno, veľa vecí nám je na začiatku roka nejasných. Jedno však jasne vidíme, že s Ježišom tento rok má zmysel jedine vtedy, keď budeme plniť jeho príkazy, a tak víťazne obstojíme vo svojom živote.

Našepkáme si program: modlitba, čítanie a štúdium Svätého písma, každý večer spytovanie svedomia, pravidelné pristupovanie ku sviatostiam, otvorené srdce i ruky pre blížneho. Amen.

GTV | YT