Meditácia na 27.02.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Pondelok po 1. pôstnej nedeli | Mt 25,31-46

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.
Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.`
Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?`
Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.`
Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.`
Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?` Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.`
A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života."

separator.png

Boh kraľuje
 

Evanjelium a dnešný sviatok sú syntézou celého tajomstva vykúpenia. Evanjelista Matúš nám ukazuje osláveného Krista ako Kráľa každého tvora a každej duše. Ježiš je jediný Vladár a práve toto tvrdenie je veľmi aktuálne pre dnešného človeka.

Pripomeňme si: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy" (Mt 25,31).

Teraz žijeme v inom svete, ktorý sa veľmi líši od tých časov, kedy boli zapísané evanjeliá. Pre nás je trošku zložité pochopiť, kto je to kráľ - tento obraz stráca svoju prehľadnosť a jasnosť. Veľakrát sme počuli, že aj my budeme kraľovať v Kristovi. Preto si dnes musíme spomenúť na pôvodný význam slova `kráľ`. Tak pochopíme opravdivú hodnotu Krista a cez neho našu osobnú cenu.
Budeme sa veľmi mýliť, keď jednoducho porovnáme kráľovské hodnoty Krista s mocou pozemských vladárov. Z dejín vieme, že absolútna moc pozemských kráľov bola založená na potláčaní podriadených a vzatí ich slobody, aby ich úplne podriadili vôli vladára a ním vymysleného zákona. Vtedy vládlo tvrdenie: „Zákon, to je kráľ a kráľ je zákon". Všetka moc patrila kráľovi, ale on bol mimo zákona. Ale Boh nie je takým kráľom a jeho kráľovstvo nie je takéto. Svoje kráľovstvo odovzdal cez svojho Syna Ježiša Krista tu na zemi. Absolútna moc Boha vychádza z jeho všemocnosti a z jeho podstaty.
V celom vesmíre nie je také stvorenie, ktoré by nebolo naplnené Bohom. A niet takého bytia, ktoré by neexistovalo v Bohu. Boh napĺňa všetky bytia a spolu s tým ich vo všetkom prevyšuje. Jednoduchšie by sme to mohli sformulovať takto: „Existuje kráľovstvo, pretože je Kráľ" alebo „nie je kráľovstva bez Kráľa."

V dejinách ľudstva absolútna moc sa volala `tyrania` a mala rôzne formy a vždy sa končila tragicky. Absolútna moc Boha, ktorá nám bola zjavená v Kristovi, nás nikdy nedovedie k nepokoju a revolúciám. Pretože človek, ktorý ide proti vôli Boha, robí vzburu proti sebe samému a to sa končí bláznovstvom - čo je ešte horšie ako tyrania štátu. My sme vyskúšali na sebe samých, podobné experimenty, ktoré mali za cieľ oslobodiť ľudstvo od Boha. Dobre vieme, k čomu viedli fašizmus a komunizmus; nebudeme to ani pripomínať...
V našom vedomí slovo `kraľovať` znamená: žiadanie podriadených plniť vladárovu vôľu. Božia vláda je úplne iná – to je existencionálna moc. Svet nemôže existovať bez Boha – Kráľa, preto je v Starom zákone tak veľa porovnaní Boha s kráľovskou mocou. Ale vždy v kontexte jeho veľkých diel začínajúc od okamihu stvorenia. „Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! Všetko si múdro urobil. Zem je plná tvojho stvorenstva" (Ž 104,24). Každé porovnanie Stvoriteľa s pozemskými kráľmi nemôže byť v jednej rovine. Naši pozemskí činitelia sú len zlou karikatúrou tej moci, ktorú má Boh – Kráľ nad celým vesmírom.
Jedným z najdôležitejších atribútov mocnárov je: možnosť stanoviť zákony a kontrolovať ich realizáciu. My to voláme zákonodarnou a výkonnou mocou. Zase vám poviem, že pozemská moc je len neseriózne napodobňovanie pravého Kráľovstva. My prijímame ľudský zákon dobrovoľne, ale pod nátlakom moci autority. Ako zistíme, čo je v tom negatívne a čo je pozitívne, z pohľadu spoločnosti? Práve preto ľudia porovnávajú konkrétne životné situácie so zákonmi spoločnosti.
Či aj Boh takto robí? Pred Bohom je každé bytie dobro, a zlo si môžeme zvoliť len slobodným aktom vôle. To znamená, že zlo môže urobiť len bytie, ktorému je daná slobodná vôľa. A keď také bytie volí niečo, ale nie Boha, vtedy robí zle. A to je hriech - pokus nájsť niečo dôstojnejšie, mimo Boha. A v tom spočíva Božia súdna moc: v oddelení tých, ktorí sú so Stvoriteľom, od tých, ktorí od neho odpadli. A to nie je zachovanie určitého princípu. Pre všetkých a každého existuje len jeden absolútny a konečný Princíp a Zákon - jediný Boh. A preto nám dnes svätá Cirkev predkladá obraz Krista Kráľa. On nesúdi. On samotný je dostatočnou Mierou. S Kristom musí každý človek porovnávať seba a sami sa musíme postaviť na pravú alebo ľavú stranu od neho. Každý, kto hľadal Boha, ho nájde a zaujme miesto, ktoré mu je pripravené. Aj tí, ktorí hľadali všetko mimo Božieho kráľovstva, tiež sa stretnú s Pánom a budú veľmi prekvapení a smutní. Kristova súdna moc, to je sila oddeľovať dobré od zlého.

„Vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla" (1Pt 2,9). S takýmito slovami sa k nám v Prvom liste obracia svätý apoštol Peter. Dnešný sviatok, to je náš triumf v Kristovi. On nás zavolal „z tmy do svojho obdivuhodného svetla" (1Pt 2,9) a dal nám tú istú moc, ktorú sám dostal od Otca. My tiež kraľujeme v Kristovi.

V praxi to znamená, že Pán sa vo svojom veľkom milosrdenstve s nami podelil so svojou mocou. Budeme kraľovať, ba už kraľujeme v Kristovi a táto moc nie je v tom, aby sme niekomu dokazovali svoju nadriadenosť. Komu by sme ju vôbec dokazovali? Naše kráľovstvo je spojené s Božským vzťahom ku svetu a s schopnosťou oddeľovať dobré od zlého. My sme králi, ale bez potrebnosti vládnuť v ľudskom zmysle slova. Pozrite, aká je k nám veľká Božia milosť! Akou zázračnou slávou nás Pán obdaril v Ježišovi Kristovi, našom Kráľovi! Boli sme otrokmi hriechu a stali sme sa kráľovským rodom. A to všetko sme dostali zadarmo, hoci sme boli hriešnymi. A dostali sme to vďaka obeti nového Adama - Ježiša Krista.

Z príchodu Božieho Syna na zem, začal tu kraľovať pokoj. Áno, bratia a sestry, na zemi je ustanovené Božie kráľovstvo. Vláda večná, univerzálna, harmonická so sviatosťami, zákonmi, pravidlami a s láskou, ktorá riadi naše vzťahy. To kráľovstvo je svätá katolícka apoštolská Cirkev, ktorá vždy uchováva v sebe pokoj, radosť a Božie požehnanie. Naša rodná zem, naši predkovia, vždy boli v tesnom spojení s Kristom a jeho Cirkvou. A len v tomto vzťahu rástla, mocnela a plodila svojich slávnych synov. Nech Boh dá, aby sa ten vzťah upevňoval a silnel a vtedy na nás, na našom `spolukraľovaní` s Kristom, bude spočívať Božie požehnanie. Amen.

Gloria.tv | YouTube