Meditácia na 05.05.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sobota po 4. veľkonočnej nedeli | Jn 14, 7 - 14

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho." Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí." Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!` Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím."

separator.png
Čo vidí svet v kresťanoch?
 

Často pri stretnutí s maličkými deťmi a ich rodičmi odznejú milé slová: Celý po oteckovi! Celá mamička! Deti dorastú. Keď sa syn či dcéra drží dobre, je veľmi pekné, keď synovia povedia: Si celý otec! A syn je hrdý. Podobne i s dcérou, pretože všetci majú na tom zásluhu. Snažia sa. Pracujú na sebe.

Ježiš hovorí Filipovi: „Kto vidí mňa, vidí aj Otca" (Jn 14,9).

Ježiš nielen Filipovi, ale i nám dnes dáva krásne poučenie. Kto pozná Ježiša, ten pozná i nebeského Otca. V týchto slovách nejde o akési zmyslové poznanie na dotyk. Všetci apoštoli vedeli, že Boh je čistý duch, že Ježiš len z lásky k nám si zobral podobu človeka. Tu ide skôr o poznanie viery, ktorá sa tým, čo vidia očami, chce odhaliť ešte viac. Aj viera apoštolov musela rásť. Aj Filip neskôr dozreje v myšlienke, že v Ježišovi vidíme aj Otca. Najprv však muselo prísť Ježišovo ukrižovanie, zmŕtvychvstanie a posila Ducha Svätého. Až potom sa odhaľuje tajomstvo Ježiša Krista, Syna Božieho.

Keby si Ježiš nebol zobral podobu človeka, nevedeli by sme o tomto nádhernom vzťahu, ktorý je medzi Otcom a Synom, o tom nádhernom pute lásky tretej božskej osoby - Duchu Svätom. Ježiš vo všetkom svojom počínaní poukazuje na svojho Otca. Tvorí s ním jednotu, čo nerozdelilo ani to, že prijal na seba na 33 rokov podobu človeka, a to z lásky k nám. V tomto vidíme jedinečný vzťah Otca a Syna, keď Syn nielenže žil, ale je skutočne nepretržite spojený s Otcom. Vidíme to aj z oslovenia, ktorému učí svojich apoštolov, keď Otca nazýva i pre nás Otcom. Tak sa nám dostáva poznania, že sme všetci synmi a dcérami nebeského Otca. Teda medzi nami a Otcom vzniká nádherný vzťah dôvery, lásky...

Tento výklad vzťahu Ježiša k Otcovi, nielen svojmu, ale i nášmu, mal by sa nás dotknúť, mal by nás naplniť, obohatiť.
Je preto povinnosťou i nás kresťanov obohatiť svet o veľké hodnoty lásky. Učenie Krista má práve preto hodnotu, že hovorí o láske. Nie oko za oko a zub za zub, ale milovať budeš Boha a svojho blížneho ako seba samého. Keby len toto sme pochopili z učenia Krista, už by to bolo úžasným prínosom pre svet i v dnešnej dobe. Podobali by sme sa na svojho Stvoriteľa. V Starom zákone v Prvej knihe Mojžišovej, ktorú voláme Genezis, čítame, že sme stvorení na obraz Boží. To znamená: sme stvorení v tom najkrajšom, čo Boh uznal vo svojej múdrosti utvoriť. Človek je dokonalý tvor, dielo Božej lásky. Keby tomu tak nebolo, bol by Ježiš zobral na seba podobu človeka?

Túto podobu však často aj my veriaci znehodnocujeme. Čím? Hriechom! Kresťan, ktorý nosí meno po Kristovi, mal by sa snažiť vo svojom živote byť vzorom obrazu Krista v nás tým, ktorí neuverili alebo sa im nedostalo takého poznania o Kristovi. Ján apoštol napísal: Boh je láska. Teda aj kresťan, vyznavač Boha, mal by lásku nielen kázať, ale i žiť. Je to ťažké. Preto práve dnes si máme vyprosiť silu od Pána Ježiša, aby sme sa učili od neho láske, aby sa aj svet mohol tomu naučiť od nás.

Podobáme sa Ježišovi? Vidia Ježiša v nás? Nerobíme naším životom z Ježiša karikatúru? Keď sa syn či dcéra v dobrom podobá na otca alebo matku, je to pre rodičov potecha. Takto si to môžeme prirovnať i v duchovnej oblasti. Urobme všetko, aby sme sa podobali na nášho brata - Ježiša Krista, aby sme boli podobní Bohu, na ktorého podobu sme boli stvorení. Amen.

YouTube | Gloria.tv