Meditácia na 10.09.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Pondelok 23. týždňa v Cezročnom období | Lk 6, 6 - 11

separator.png
V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Bol tam človek, ktorý mal vyschnutú pravú ruku. A zákonníci s farizejmi naň striehli, či v sobotu uzdraví, aby ho mali z čoho obžalovať. Ale on poznal ich myšlienky. Preto povedal človekovi, čo mal vyschnutú ruku: „Vstaň a postav sa do prostriedku!" On vstal a postavil sa. A tamtým Ježiš povedal: „Pýtam sa vás: Slobodno v sobotu robiť dobre, alebo zle, zachrániť život, alebo zničiť?" Popozeral sa po všetkých a povedal mu: „Vystri ruku!" On to urobil a ruka mu ozdravela. Ale oni, plní nerozumu, radili sa, čo urobiť s Ježišom. 

separator.png

Ježišova láska víťazí nad pokrytectvom farizejov
 

Ľudská zloba už neraz priniesla nejedno utrpenie, nedorozumenie. Nevyhol sa jej ani Pán Ježiš, keď skupina farizejov ho pokladala za rušiteľa soboty.

Ježiš ako pravoverný Žid ide v sobotu do synagógy. Prichádza sem i človek s vyschnutou rukou, ktorý ani netuší, že práve okolo jeho ruky sa odohrá významná udalosť, o ktorej sa bude hovoriť až do konca sveta. Pán Ježiš mu ruku nielen vylieči, ale vypovie slová, ktoré si budeme pripomínať do konca sveta. Pýtam sa vás: „Slobodno v sobotu robiť dobre, alebo zle, zachrániť život, alebo zničiť?" (Lk 6,9).

Farizeji striehli na počínanie Pána Ježiša. Ich jednanie nebolo čestné. Ježiš to vedel. Farizeji si zakladali na zachovávaní pokoja v sobotu. Množstvo ich príkazov a zákazov, ktoré sa týkali slávenia soboty, bolo viac na škodu ako na úžitok veriacim Židom. Vidíme to aj z ich nezdravého prístupu k človeku, ktorý trpí, má vyschnutú a ochrnutú ruku.

Pán Ježiš je veľmi milosrdný. Má úžasný súcit s trpiacimi. Veď je Mesiáš. Preto chce skupine farizejov dať dôkaz, že on je Mesiáš. Uzdraví ruku chorému a tým im dá aj poučenie, že je Pánom soboty. Krátko pred touto udalosťou apoštoli cestou cez pole trhali klasy a jedli zrnká. Farizejom sa to nepáčilo, lebo bola sobota. Veľmi ťažko to znášali, že Ježiš ruší ich príkazy a zákazy, preto v synagóge dávali pozor, či bude Pán Ježiš uzdravovať, a tak sa podľa nich dopustí rušenia sobotňajšieho pokoja. Pán Ježiš poznal zlé zmýšľanie farizejov, a preto im kladie otázku: „Slobodno v sobotu robiť dobre, alebo zle, zachrániť život, alebo zničiť?" (Lk 6,9).

Tým dostal farizejov do ťažkej situácie. Je logické, že sa ani v sobotu nemá robiť zle, ale ani zanedbávať dobro a v tomto prípade to bolo uzdravenie chorej ruky. Ježiš jedná ľudsky, ale zároveň aj ako Boh a prikáže chorému: „Vystri ruku!" (Lk 3,10). A evanjelista Lukáš hovorí, že za túto porážku farizeji sa pomstia Ježišovi: „Ale oni, plní nerozumu, radili sa, čo urobiť s Ježišom" (Lk 6,11). Vidíme tu dva smery. Pán Ježiš koná pod vplyvom lásky a farizeji pod vplyvom fanatizmu. Jeden má roztvorené ruky pre konanie dobra a druhí si ich zatvárajú. Sú ako ochrnutá ruka, nekonajú dobro. Pán Ježiš ich chce uzdraviť z pút Zákona.

Necítime sa aj my viac viazaní predpismi zákonov ako láskou? Evanjelium nás chce priviesť k tomu, aby sme sa nedali zotročiť predpismi, ale aby sme vždy konali v duchu lásky. Vieme, že cirkevné predpisy ustúpia pred láskou. Veď napríklad povinnosť zúčastniť sa na nedeľnej svätej omši nezaväzuje matku, ktorá má choré dieťa, alebo keď niekoho zastihne prírodná pohroma a máme povinnosť pomôcť mu aj na úkor svätej omše. Vedieť šíriť lásku a dopriať inému, to sú skutočné hodnoty pre spásu duše.

Svätci si často kládli otázku: "Čo mi to osoží pre moju nesmrteľnú dušu?" A pre toto musí ustúpiť každý ľudský príkaz, nariadenie alebo rozkaz. Prosme preto Boha, aby sme si zachovali takýto správny prístup i za sťažených okolností života. Nech v našom kresťanskom živote nemá miesto ľudská zloba! Amen.

YouTube | Gloria.tv