Meditácia na 13.10.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Sobota 27. týždňa v Cezročnom období | Lk 11, 27 - 28

separator.png
Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval." Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho." 

separator.png

Sobota je deň Panny Márie
 

V časoch rekatolizácie sa u nás na Slovensku začala sláviť sobota ako deň Panny Márie. Raz v týždni si pripomíname tú, ktorá stála na začiatku našej spásy; tú, ktorá nielenže dala svoj súhlas anjelovi pri zvestovaní a stala sa matkou Božieho Syna a nás všetkých, ale aj pod krížom na Golgote pri smrti svojho Syna plní jeho vôľu. Panna Mária si právom zaslúži od nás úctu, vďaku i spomienku.

Vieme, že už počas účinkovania Pána Ježiša sa dostalo Panne Márii uznania a pocty, aj keď ona po tom netúžila. Svätý Lukáš evanjelista o tom píše: "Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval" (Lk 11,27).

Pán Ježiš dal tejto žene za pravdu, keď povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho" (Lk 11,28). Slová Pána Ježiša hovoria o jeho Matke mnoho. Áno, moja matka je skutočne šťastná, blahoslavená, dala mi život, ale žene Pán Ježiš hovorí ešte viac, ako si pri svojich slovách uvedomila. Aj ty, žena, aj každý človek, ktorý počúva a bude počúvať moje slová v Cirkvi, bude šťastný, keď ich bude zachovávať. Pán Ježiš neuberá svojej matke na zásluhách, ale dáva nám jedinečnú šancu, aby sme aj my boli šťastní.

Pannu Máriu si nemáme uctiť len preto, že dala život Ježišovi, ale je nám vzorom pre spojenie s Kristom. Ona od počatia až po svoje nanebovzatie nežila už pre seba, ale žila len pre svojho Syna. Aj náš vzťah k Bohu nesmie byť založený len na slovách, hoci ako pekných, ale naša láska sa prejaví správne len v skutkoch.
Apoštol Jakub poúča: „Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva" (Jak 2,17). Panna Mária skutkami dokázala to, čo vypovedala slovami pri zvestovaní. Prijímať Krista v Božom slove je pre nás cesta Panny Márie, ktorá i naďalej žila život jednoduchej ženy a matky, a pred zákonom i manželky Jozefa, hoci nikdy nežili spolu ako muž a žena.

Aj od nášho života neočakáva Pán Ježiš niečo nad naše sily. Kto žije v spojení s Pánom Ježišom, snaží sa zachovávať jeho slová a raz aj o ňom, tak ako o Panne Márii budú platiť slová ženy z evanjelia. Takýto skutočne prežitý život bude raz odmenený aj Pánom Ježišom, Sudcom živých i mŕtvych, stavom blaženosti. Veď sám Otec mu odovzdá moc a jemu sa budú klaňať všetky národy sveta.

Toto si uvedomujeme a podľa toho aj konajme. Vtedy je náš život na správnej ceste k zaslúženej odmene, ktorá je pripravená pre tých, ktorí vytrvajú v konaní dobra až do konca. V Svätom písme nemáme zmienku, že by Panna Mária bola pokúšaná diablom. Vieme však, že Pán Ježiš bol na púšti pokúšaný. Preto sa môžeme domnievať, že ťažkosti, ktoré Panna Mária musela znášať, znášala s odovzdanosťou do vôle Božej. Či to bola cesta do Nazareta - nereptala, alebo útek do Egypta - nepýtala sa: Prečo? Boli to skúšky. Ona vytrvala v ťažkostiach, keď hľadala svojho Syna v chráme, keď ho videla na krížovej ceste i keď stála pod krížom, na ktorom zomieral jej Syn.

Toto je poučenie i pre nás. Vytrvajme i my s Pannou Máriou v našich skúškach. Veď Panna Mária hovorí: "Nebolo ešte počuť, kto sa pod moju ochranu utiekal, mňa o pomoc prosil, o príhovor žiadal, že by som ho nebola vypočula." Je to pre nás úžasná posila, keď si uvedomíme, že Pán Ježiš, ktorý miloval svoju matku najviac zo všetkých ľudí, neodmietne jej príhovor. Panna Mária je preto pre nás ten veľký poklad na ceste za Kristom. Z histórie vieme, že tam, kde sa udržala úcta k Panne Márii, je aj dnes živá viera. Kde však prestala úcta k Panne Márii, tam viera živorí, ak vôbec nevyhasla.

Modlime sa: Mária, ktorá si uverila anjelovým slovám, vypros nám silnú vieru do nášho života. Amen.

YouTube | Gloria.tv