Meditácia na 16.11.2012

Meditácie Ľubomíra Stančeka

Piatok 32. týždňa v Cezročnom období | Lk 17, 26 - 37

separator.png

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých.
Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali, ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili.
Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka.
Kto bude v ten deň na streche a veci bude mať v dome, nech nezostupuje vziať si ich, a kto bude na poli, nech sa takisto nevracia nazad. Spomeňte si na Lotovu ženu.
Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho.
Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli: jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Dve budú spolu mlieť: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá."
Oni sa ho opýtali: „Kde, Pane?" On im povedal: „Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly."

separator.png
Pokiaľ som na zemi, nemám istotu
 

Lukáš v dnešnom evanjeliu nám hovorí čosi veľmi vážne: „Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho" (Lk 17,33). 

Lukáš poukazuje Židom, ale i nám na niektoré udalosti z milostí, o ktorých vedeli, napríklad doba Noema: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých" (Lk 17,26-27).

Druhé upozornenie je rovnako známe a veľmi poučné: „Podobne ako to bolo za dní Lota. ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali, ale v deň keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili" (Lk 17,28-29).
Obe udalosti hovoria len o záchrane čistých a verných Bohu. Boh si vždy nájde pre svojich verných záchranu. Kto Bohu zostane verný, nemusí sa báť. Tieto pripomenuté udalosti chcú poukázať aj na sled udalostí, ako rýchlo nasledovali. Aby si to slabý človek uvedomil ešte viac, Pán Ježiš tento okamih a rýchlosť času ako sa to stane, zdôrazňuje niekoľkými prirovnaniami:
Človek nebude môcť zísť zo strechy. Nebude sa môcť vrátiť ani z poľa domov. A ešte viac to zdôrazní, keď poukáže na Lotovu ženu. Stačil jeden okamih, jedno pootočenie a bola potrestaná. Takto to bude aj pri príchode Syna človeka na tento svet pri parúzii.

Žime tak, akoby sa to malo stať už teraz, a nie o hodinu, zajtra... Lotova žena je nám poučením, aby sme vždy plnili vôľu Boha. Za jeden okamih - pootočenie sa - bola potrestaná. Takto môže byť potrestaný každý z nás, ak nebude pripravený.
Hoci žijeme v priestore, hovoríme o výške, šírke, dĺžke, hĺbke a podobne. Nepýtajme sa, kde sa má odohrať posledný súd. Pán Ježiš nám odpovedá, že na mieste nezáleží. ako orly si nájdu svoju korisť, nech je kdekoľvek, tak aj Boží súd nájde ľudí na ktoromkoľvek mieste. Nik mu neujde.
Uvedomujeme si, že sa nemáme pýtať, čo bude s nami, ale čo musíme ešte spraviť, aby sme na toto stretnutie boli čo najlepšie pripravení. Odpoveď je známa. Ostaňme čistí, verní v láske k Bohu, k blížnemu, a to je istá a jediná záruka úspechu pri náhlom príchode Krista na svet nielen ako sudcu na konci čias, ale aj ako Sudcu v hodine našej smrti. Toto nás má viesť k tomu, aby sme nie v strachu, ale v radosti a v nádeji čakali na tento okamih.

Veriaci kresťan sa nebojí, keď žije v spojení s Kristom, ani dňa, ani hodiny svojej smrti, ani posledného súdu. Aj keď cítime bázeň, našou vzpruhou a istotou je sám Kristus. Veď Pán Ježiš sľúbil: „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi" (Lk 12,8-9). Zároveň cítime, že nič dobré tu na zemi nám Boh nezakázal. Predsa prarodičom povedal: „Ploďte a množte sa a naplňte zem!" A dodal: „Podmaňte si ju..." (Gn 1,28). Život na zemi máme chápať ako niečo krásne, ale pritom máme dať aj Bohu to, čo mu právom patrí.

Ľudia často zle chápu život a držia sa zlého hesla starých Rimanov: „Carpe diem!" - „Uži dňa!" Toto heslo priviedlo rímsku ríšu k zničeniu. A takto chápaný život privedie aj človeka k osobnému zničeniu i pre večnosť. Pre nás však platí: Uži si života, ale neurážaj, netup svojho Boha! Daj Bohu, blížnemu i sebe to, čo si praje Boh, čo nám najmä cez svojho Syna prikázal plniť. Amen.

YouTube | Gloria.tv