separator.png

ZBORNÍKY 

 separator.png
 

                   forum_teologu_lubomir_stancek.jpg                  lubomir_stancek_v_mene_bozom.jpg                 sapiencialny_charakter_lubomir__stancek.jpg   
      

              separator.png


Zb. AFD02 Stanček, Ľubomír: Potreba činného oslovenia. In: Nová evanjelizácia: Zborník sympózia s medzinárodnou účasťou IV. ročník, Bratislava 21. - 23.9.1995, Bratislava: Teologický inštitút sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku ALOISIANUM, 1995, s. 192-196 (4 s.), ISBN 80-7141-073-X.

Zb. AFD03 Stanček, Ľubomír: Oslovenie kresťana tretieho tisícročia. In: Nová evanjelizácia: Zborník sympózia s medzinárodnou účasťou V. ročník, Bratislava 19.-21.9.1996, Teologický inštitút sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej Slovensku ALOISIANUM, 1996, s. 162-166 (4 s.), ISBN 80-7141-115-9.

Zb. FAI02 Stanček, Ľubomír (zost): Ján Pavol II. a mládež : Zborník príspevkov z rovnomennej konferencie konanej v dňoch 24. – 25. apríla 2006 na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku pri príležitosti 1. výročia smrti pápeža Jána Pavla II., Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2006, 187 (s 13), ISBN 80-8084-091-1.

Zb. AFD04 Stanček, Ľubomír: Pohľad na misie nielen od katedry. In: Nová evanjelizácia : Zborník sympózia s medzinárodnou účasťou VI. Ročník, Bratislava 15.-17.9.1997, Bratislava: Teologický inštitút sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej Slovensku ALOISIANUM, 1997, s. 182-186 (4 s.), ISBN 80-7141-162-0.

Zb. AED01 Stanček, Ľubomír: Kairos dialógu v homílii. In: Studia Theologica Scepusiensia Nr. I : Znaky časov : Zborník referátov z interdisciplinárneho seminára 27. február 1998 /Imprimatur František Tondra, Spišské Podhradie - Spišská Kapitula: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1998, s. 83-88 (7 s.), ISBN 80-7142-059-X, - autor rieši kairos dialógu homílii na str. 83 - 88, Zb. má Imprimatur a je redigovaný.

Zb. AED01 Stanček, Ľubomír: Aktuálne otázky pastorácie. In: Studia Theologica Scepusiensia Nr. I: Znaky časov: Zborník referátov z interdisciplinárneho seminára 20. - 23. októbra 1988 /Imprimatur František Tondra - Spišské Podhradie - Spišská Kapitula: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1998, s. 119-143 zostavil Dr. Ľubomír Stanček, zb. redigovali viacerí teológovia na Slovensku, autor sa zaoberá v článku Kazateľ ako vodca, fenoménom kazateľstva, ISBN 80-7142-062-X.

Zb. AED03 Stanček, Ľubomír: Kazateľ ako vodca. In: Studia Theologica Scepusiensia Nr. 2 : Aktuálne otázky pastorácie : Zborník prednášok katedry pastorálnej teológie 10. - 12. Septembra 1998 / Imprimatur František Tondra, Spišské Podhradie - Spišská Kapitula: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1998, s. 119-143 (24 s.), ISBN 80-7142-062-X.

Zb. FAI01 Stanček, Ľubomír (zost.): Studia Theologica Scepusiensia Nr. 2, Aktuálne otázky pastorácie : Zborník prednášok katedry pastorálnej teológie 10. - 12. september 1998 / Imprimatur František Tondra, Spišské Podhradie - Spišská Kapitula: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1998. - 263 (s.13), ISBN 80-7142-062-X.

Zb. BAB04 Stanček, Ľubomír: V mene Božom: Pamätnica k výročiu kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka / Ivan Chalupecký, Jozef Jarab, Štefan Sečka, Juraj Spuchľák, Ľubomír Stanček, Štefan Vitko / Imprimatur František Tondra, Spišská Kapitula - Spišské Podhradie: Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka, 2000, 95 s., ISBN 80-7142-078-6.

Zb. AFD06 Stanček, Ľubomír: Kazateľ a poslucháč : Človek v spektre pohľadu: Medzinárodná konferencia, 22.-23. apríl 1999: Zborník prednášok. In: Theologos, ISSN 1335-5570, Roč. 2, č. 1 (2000), s. 40-58 (18 s.).

Zb. BEF01 Stanček, Ľubomír: Sekty a efemerné náboženské spoločnosti na Slovensku In: Katolícke Slovensko - Panoráma Katolíckej Cirkvi na Slovensku v Jubilejnom roku 2000, Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2001, s. 761-766 (5 s.), ISBN 80-7162-374-1.

Zb. EDJ02 Stanček, Ľubomír: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paula Slovensku a Spišská Kapitula In: V mene Božom : Pamätnica k výročiu kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka, Spišská Kapitula - Spišské Podhradie: Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka, 2000, s. 22-23 (2 s.), ISBN 80-7142-078-6.

Zb. AFC01 Stanček, Ľubomír: Zaangažovanosť pastorálnej teológie na programe vzdelávania kňazov Spišskej diecéze. In: Fórum pastorálních teologů III.: Pracovní seminář Katedry pastorální a spirituální teologie CMTF UP v Olomouci uskutečněný ve dnech 20. - 21. 2003. - Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, s. 58-69 (9 s.), ISBN80-86715-14-0.

Zb. AFC02 Stanček, Ľubomír: Ekumenizmus a zjednotená Európa. In: Fórum pastorálních teologů IV : „Evropská unie jako pastorační výzva“ : Sborník připravený Katedrou pastorální a spirituální teologie CMTF UP v Olomouci, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta, 2004, s. 50-58 (8 s) ISBN 80-244-0993-3.

Zb. AFC03 Stanček, Ľubomír: Aj takto farnosť Bijacovce komunikuje. In: Fórum pastorálních teologů V : „Komunikace ve farnosti“, Olomouc, 2005, s. 47-52 (7 s). ISBN 80-244-1291-8, p. prof. Ľubomír Stanček predstavil v praxi masmédia vo farnosti cez obecnú televíziu.

Zb. AED02 Stanček, Ľubomír: Jozef Ignác Bajza - Kazateľ. In: Slovenská kazateľská tvorba 19. storočia v dejinných súvislostiach a v spoločenskom kontexte obdobia: Materiál z vedeckej konferencie ( Trnava 12. - 14. septembra 2005) /Rec. František Kočiš; Pavol Žigo; Edit. Juraj Hladký; Elena Krasnovská, Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2006, s. 205-212 (7 s.), ISBN 978-80-7162-638-1, autor prednášky a článku rieši situáciu Jozefa Ignáca Bajzu ako kazateľa.

Zb. AFD01 Stanček, Ľubomír: Ján Pavol II. povoláva mládež k zasvätenému životu. In: Ján Pavol II. a Mládež : Zborník príspevkov z rovnomennej konferencie konanej v dňoch 24. - 25. apríla 2006 na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku pri príležitosti 1. výročia smrti pápeža Jána Pavla II., Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2006, s. 103-110 (7 s.), ISBN 80-8084-091-1, p. prof. Ľubomír Stanček vo svojom príspevku venuje pohľad, kde Ján Pavol II. povoláva mládež k zasvätenému životu. 

Zb. EDJ01 Stanček, Ľubomír: Otec diecézy i otec rehoľných spoločností. In: Mons Sancti Martini II: Vrch svätého Martina: Zborník pri príležitosti sedemdesiatky J.E. Mons. prof. ThDr. Františka Tondru, spišského diecézneho iskupa, Levoča: Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2006, s. 71-72 (2s.), ISBN 80-89170-19-6, p. prof. Ľubomír Stanček v zborníku rieši fenomén, kde biskupa Tondru porovnáva k pastierovi, ktorý pozná svoje ovce, ktoré poznajú svojho pastiera. 

Zb. AFD05 Stanček, Ľubomír: Hovorme o správnej voľbe. In: Vyber si život : Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Vyber si život IX ročník, Rajecké Teplice, Slovensko 23.-24. marec 2007, Rajecké Teplice : Visegrad Fund, 2007, s. 19-26 (8 s.), ISBN 978-80-969882-1-1.
- zb. prednášok z medzinárodnej konferencie Vyber si život, Ľubomír Stanček venuje pozornosť duchovným dôsledkom umelých potratov na jednotlivca, rodinu a spoločnosť. Kongres sa odohral pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu a predsedníčky pre FEMM.

Zb. AFC04 Stanček, Ľubomír: Výzva k ekumenickej pastoračnej činnosti. In: Fórum pastorálních teologů VI., Pastorační situace jako výzva k ekumenizmu: Sborník příspěvků z vědeckého semináře (19.  20. března 2007). – Olomouc: Katedra pastorální a spirituální teologie CMTF UP a Centra Aletti v Olomouci, 2007, s. 166- 176 (10 s.), ISBN 978-80-86715-81-0.

Zb. AFD Stanček, Ľubomír: Ekumenické vzťahy na Slovensku. In: Ekumenické vzťahy na Slovensku: Košice, 15. november 2008 / ed. PaeDr. Dominik Macák, ThDr. Ján Jenčo, PhDr., Košice: Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Recenzenti Prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD., doc. ThDr. Cyril Hišem, PhD Dr. Ján Veľbacký, PhD., 2008, ISBN 978-80-970050-2-3, s. 85, 11-19 (8 s.), pozn. autor sa na str. 47 - 53 venuje stavua výzvam ekumenickej činnosti v pastoračnej oblasti.

Zb. AFD Stanček, Ľubomír: Ekumenická situácia a nové trendy v súčasnosti : zborník z vedeckej konferencie : Košice, 26. november 2008 / ed. Dominik Macák. - Košice : Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2008. - ISBN 978-80-970050-4-7. - S. 11-19.

Zb. Ako ďalej s homíliou / Ľubomír Stanček, In: Nové trendy v liturgii : zborník z vedeckej konferencie : Košice, 27. november 2008 / ed. Dominik Macák. - Prešov : Vyd. Kušnír, 2008. - ISBN 978-80-970050-5-4. (19-28 s.).

Zb. AEC Stanček, Ľubomír: Homílie a príhovory Jána Pavla II. a Slovensko / In: W pedagogicznej służbie narodów = V pedagogickej službe národov / red. Marian Włosiński. - Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2009, ISBN 978-83-61609-04-9, s. 71-83 (13 s.).

Zb AFD Stanček, Ľubomír: Výzva k ekumenickej pastoračnej činnosti / Ľubomír Stanček. In: Ekumenické vzťahy na Slovensku: zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, Košice 15. november 2007 / ed. Dominik Macák, Ján Jenčo, Prešov: Vyd. Kušnír, 2008, ISBN 978-80-970050-1-6, s. 47-54 (7 s.).

Zb. AEC Stanček, Ľubomír: Globalizácia a súvis s finančnou krízou / Ľubomír Stanček. In: Wizja pedagogiczna Jana Pawła II dla współczesnej edukacji = Pedagogická vízia Jána Pavla II. v súčasnom výchovnom procese : konferencja międzynarodowa w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku z okazji 4. rocznicy śmierci Jana Pawła II / Marian Włosiński. - Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2009, ISBN 978-83-61609-02-5, s.101-117 (16 s.).

Zb. AFD Stanček, Ľubomír: Ekumenizmus vec verejná / Ľubomír Stanček. In: Ekumenická situácia a nové trendy v súčasnosti : zborník z vedeckej konferencie: Košice, 26. november 2008 / ed. Dominik Macák. - Košice : Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2008. - ISBN 978-80-970050-4-7, - S. 11-19 (8 s.).

Zb. AFD Stanček, Ľubomír: Ako ďalej s homíliou. In: Nové trendy v liturgii : zborník z vedeckej konferencie: Košice, 27. november 2008 / ed. Dominik Macák, Prešov: Vyd. Kušnír, 2008, ISBN 978-80-970050-5-4, s.19-28 (9 s.).

Zb. Wizja Pedagogiczna Jana Pawla II. dla wspóɬczsnej edukacji, Wrocɬavewk, 2009, ISBN 978-83-61609-02-5, čl. Globalizácia a súvis s finančnou krízou s. 101, recenzie s. 264 kniha, Ľubomír Stanček - Rozdávať slovo.

Zb. W pedagogicznej sliżbie narodów, Wrocɬavewk, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2009, ISBN 978-83-61609-04-9, čl. Homílie a príhovory Jána Pavla II. a Slovensko, (71-83 s.).

Wizja pedagogiczna Jana Pawła II dla współczesnej edukacji, Pedagogická vízia Jána Pavla II. v súčasnom výchovnom procese: konferencja międzynarodowa w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku z okazji 4. rocznicy śmierci Jana Pawła II / Marian Włosiński. - Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 2009. - ISBN 978-83-61609-02-5. - (101-117 s.).

Systematická teológia v službe dobra človeka, zb. z medzinárodnej vedeckej konferencie Spišské Podhradie 2010, ISBN 978-80-89170-37-1 pre TITFKU vydala Nadácia kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, Zborník má Nihil Obstat Imprimatur uvedených recenzentov, čl. Ľubomíra Stančeka str. 125 - 136.

Jasnogórskiego apelu pripomieniowanie, Wrocɬavewk, 2010, ISBN 978-83-61609-07-0.

Wieca w sluzbie dobra czlowieka, Wrocɬavewk, ISBN 978-83-61609-09-4, čl.: Sociálne komunikovať službu človeka s. 107 - 123.

Santita nella vita del sacerdote nel contesto del Concilio Vaticano II , Estrato Angelicum 88 r. 2011, s. 163 - 172, autor sa zaoberá homiletickou činnosťou a poukazuje na jej aktuálny význam, časovosť v dnešnej dobe.

Pastoračná činnosť vo farnosti a diecéze ISBN 978-80-970613-2-6 Katedra pastorálnej teológie CMBFUK v Bratislave usporiadala kongres so záujmom podnietiť kňazov a študentov na pastoračné ciele. Farnosť a diecéza prežívajú memento viery. Stanček Ľubomír vystúpil s témou Význam partikulárnej Cirkvi a ekumenizmu na Slovensku v zb. str. 236 - 246, vydal inštitút Communio, n.o. Žilina.

Pedagogika religii w kontekscie edukacijnym, Wrocɬavewk, 2011, ISBN 978-83-61609-17-9, čl.: Pedagogické, didaktické a technologické aspekty audiovizuálnych médii vo výchovnom kontexte Cirkvi s. 127-140, recenzia na knihu: Zobuď sa slovom, Slová pri pohrebe, Slovo pri krste s. 252.

Pedagogia afirmacii czɬowieka jako osoby, Wrocɬavewk, 2011, ISBN 978-83-61609-13-1, čl.: Rétorika učí pedagogike afirmácii človeka ako osoby, s. 127-144, recenzia na knihu: Nesmieme mlčať nad slovom s. 207.

W blasku miɬości, Wrocɬavewk, 2012, ISBN 978-83-61609-22-3, čl.: Bohorodička v učení Jána Pavla II., s. 83 - 94, recenzie na knihu: Rozprávať s Bohom s. 299, 320, 321, citácie: s. 82, 83, 314.

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bardejove pod názvom Vzdelávanie - kultúra - duchovnosť, ISBN 978-80-89519-01-9, článok prof. Ľubomíra Stančeka s. 332 až 346, pod názvom "Rétorika učí afirmácii".

Rozhľadenie v dokumentoch Druhého vatikánskeho koncilu, 2012, Košice 2012, ISBN 978-80-892-4, s. 163, 175, 212 a 213 citácie.

Vzdelávanie - kultúra - duchovnosť, zb. z Medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov, 2012, ISBN 978-80-89-519-01-9, čl.: Rétorika učí afirmácii s. 332.

Padagogika wobec ikonosfery, Włocławek, ISBN 978-83-61609-30-8, Ikona Cirkvi str. 149 (10 str.).
Kazateľská činnosť ako integrálna súčasť novej evanjelizácie, ISBN 978-80-555-0779-8, Nová evanjelizácia cez homíliu s. 27-44.
 
  • 2014
Zb. "Spektrum pedagogiki religii", pod redakciou KS Mariana Wlosiňskiego, Wrocɬavewk, 2014, ISBN 978-83-61609-37-7, čl.: Ohrozený pedagóg náboženstva vyhorenosťou 71-78 s.

Zb. Pedagogiczny potenciał v Biblii, Włocławek,  ISBN 978-83-61609-39-1, Pedagogiczny potenciał homilie v Biblii, s. 113-126