9788097028183_frontcover_lubomir_stancek.jpg

 cas.jpg nadej.jpg lubomir_stancek_viera.jpg qet.jpg

evanjelizacia.jpg

1. časť | 2. časť | 3. časť4. časť | 5. časť | 6. časť | 7. časť | 8. časť | 9.-12. časť

evanjelizacia.eu.png 

Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 1.   

 súbor dvanástich knižočiek s duchovnými myšlienkami, ktoré sú určené na rozjímanie. Usádzajú sa v srdci, a tak pomáhajú pochopiť, prijať alebo zmeniť rôzne životné situácie. Meditácou nám otvárajú srdcia na prijatie duchovného tajomstva - keď objavíme bohatstvo ducha, pochopíme túžby svojho srdca a zmysel celej existencie. Dajme Bohu i počas rozjímania nad jednotlivými myšlienkami k dispozícii celé svoje „ja“, nech nás svojou zázračnou mocou a liečivou láskou privedie späť k svojej identite a podstate - k Nemu.

- Otvorme svoje srdcia a vnímajme duchom... -

separator.png

  

separator.png

A U T O R I T A

Nadriadený musí byť vybavený pokornou autoritou, zatiaľ čo podriadený musí vlastniť slobodnú pokoru. Preto sa vždy musí rozlišovať: sloboda od pýchy, pokora od bojazlivosti, aby sa nezamieňala pokora s bojazlivosťou alebo sloboda s pýchou. Autorita zvlášť musí mať intuíciu, najmä v prípade, keď je vedená hlbokým pokojom. Rovnako pri hľadaní potvrdenia svojej intuície je potrebné... Viac informácií tu.

separator.png

B O H / Ježiš, Duch Svätý

Sme temnotou a on je najživším jasom; sme chorobou a on je pevným zdravím; sme biedou a on je nekonečným bohatstvom; sme slabosťou a on nás podopiera; quia tu es, Deus, fortitudo mea: lebo Ty si stále môj, Bože, naša sila. Každá cesta za pokojom, okrem cesty Kristovej, je slepá ulička. Bez rozumu a bez mysle na začiatku, bez Boha, ktorý je na začiatku a od počiatku, ktorý je rozumom,...  Viac informácií tu.


separator.png

Č N O S T I

Každý z nás svojím životom vytvára akúsi mozaiku - obrazu Boha. Jednotlivými časťami v tejto mozaike sú práve naše čnosti. Čím viac ich máme, tým krajší a pravdivejší obraz Boha ponúkame svojmu okoliu. Čnosti a dary kvitnú na steble milosti a s ňou sa rozvíjajú, nesú plody, vädnú, hynú. Čnosť robí dobrým toho, ktorý ju vlastní a jeho dielo robí tiež dobrým. Čnosť spočíva vo svojej podstate na... Viac informácií tu.


separator.png

Č L O V E K

Boh stvoril človeka na svoj obraz a to ho odlišuje od všetkých ostatných živočíchov; tento obraz predpokladá podobnosť s Bohom v inteligencii, vo vôli, v moci; človek sa stáva niekým, stáva sa rozumovou bytosťou, stáva sa `osobou`. Telo nie je väzením duše ani zdrojom hriechu; keď duša a telo tvoria jednotu, padá stará predstava, že smrť je odlúčením duše od tela; smrť je teda udalosť, ktorá... Viac informácií tu.


separator.png

D E T I

V dnešnom svete je častý omyl, keď chránime najmä deti pred námahou. Ten, kto chce viesť deti bez námahy, nepochopil význam výchovy. Veď život človeka je poznačený námahou. Dieťa, ktoré miluje, počíta s tým, že nemusí dostať to, čo chce. Vtedy sa skúša láska. Vtedy, aj keď nedostaneme, sme schopní prijať Boží zámer, a nie silou mocou presadiť to, čo ja chcem.... Viac informácií tu. 

separator.png

D U C H O V N Ý  R A S T

Fenomén rastu duchovného života musí rešpektovať rast zo zeme, kde je naše videnie ohraničené, kde majú svoje miesto prirodzené sklony, kde nie je všetko zlé a nečisté, ale je to etapa, kde nemožno podceniť sympatie i antipatie, aby sme mohli rásť k nekonečným horizontom, k univerzálnej láske, keď sa dokážeme neskôr otvoriť hodnotám určeným i doporučeným pre radosť osobnú zo všetkých... Viac informácií tu.


separator.png

H R I E C H / Zlo

Hriech učinil človeka otrokom jeho vlastných vášní, zmyslových hnutí; otrok potom musí poslúchať i tam, kde sa to s jeho ľudskou dôstojnosťou nezrovnáva - jedni ľudia zotročujú druhých. Kedy Boha najviac urážame? Keď konáme tzv. zvykové hriechy; Ježiša neurážajú najviac naše pády, ktoré sa nám stanú z našej slabosti, ale hriechy, ktoré neľutujeme, lebo sa ich nechceme... Viac informácií tu. 

separator.png

 L Á S K A / Srdce

Láska sa učí horieť od toho, kto horí. Iba láska, ktorá sa prejavuje mnohorakým spôsobom, môže dnešnému svetu dať to, čo neustále hľadá. Dve alebo viaceré duše spojené v Kristovom mene, ktoré nielenže sa neboja a nehanbia otvorene si pred sebou navzájom vysloviť svoju túžbu milovať Boha, ale ktoré povýšili vzájomnú jednotu medzi sebou v v Kristovi za svoj.... Viac informácií tu. 


separator.png

M O D L I T B A

Povzdychnime si, že: chcem teba, len teba môj Bože! Všetky túžby, ktoré ma rozptyľujú dňom i nocou sú v podstate falošné a márne. Tak, ako noc ukrýva v tme dychtivú túžbu po svetle, tak v hĺbke môjho srdca, bez toho, aby som si to uvedomoval, zaznieva výkrik: Chcem teba, len teba! Tak, ako búrka hľadá pokoj, zatiaľ, čo ešte bojuje proti pokoju zo všetkých svojich síl, tak.... Viac informácií tu. 

separator.png

 M Ú D R O S Ť

Múdrosť nás spája s Bohom. Myslieť tak ako Ježiš znamená: byť v Bohu. Nemôžeš porozumieť Božím úmyslom, pokiaľ sa nenaučíš, ako v sebe urobiť miesto pre Boha. Človek môže byť múdry ako Šalamún, ak však nemá jednoduchosť a nevinnosť detského srdca, zatvára sa pred pravdou a nakoniec môže byť na tom horšie ako jednoduchý človek bez vzdelania, ktorý je však... Viac informácií tu. 

separator.png

N Á D E J

Svet je smädný po nádeji. Nádej si osvojuje očakávania, ktoré podnecujú činnosť ľudí; očisťuje tieto očakávania, aby ich zamerala na nebeské kráľovstvo; ochraňuje pred malomyseľnosťou, je oporou vo chvíľach opustenosti a rozširuje srdce v očakávaní večnej blaženosti. Nádej na eschatologickú Božiu budúcnosť umožňuje projekty budúcnosti vo vnútri dejín; tým, že nás oslobodzuje... Viac informácií tu. 

separator.png

N E B O / Nebeské kráľovstvo

Nebudeme váhať vyhlásiť za blahoslaveného a svätého toho, komu by bola udelená podobná skúsenosť v tomto smrteľnom živote, i keby len zriedka alebo iba jediný raz, a to dokonca na prchavú chvíľku, sotva v rozmedzí jediného okamihu. Pretože stratiť v istom zmysle seba samého, ako keby si neexistoval, a vôbec nevnímať samého seba, vyprázdniť sa od seba a akoby sa... Viac informácií tu. 

separator.png

O M Y L

Utrpenie vraj oslabuje, ponižuje a niekedy hanobí ľudskú bytosť; vraj robí človeka úplne závislým od iného človeka - je to kameň úrazu všetkých múdrostí aj náboženstiev; tie najopatrnejšie sa robia, že ho nevidia, obchádzajú ho. Takéto zmýšľanie je však neospravedlniteľné a nezlučiteľné s predstavou Boha, čo znamená, že v našej úbohej bytosti je každý nedostatok formou Božej.... Viac informácií tu. 

separator.png

P A N N A  M Á R I A

Panna Mária učí pozorovať život reálne; včas a vhodne reaguje, aby nedošlo k mylnému optimizmu; je na nás, aby sme si v jej škole nadobudli také hlboké poznanie o Božej svätosti, o príšere hriechu a o hrôze pekelného ohňa a večnej straty Boha, aby sme sa nikdy neodvážili urobiť niečo, čím by sme stratili Božie priateľstvo. Môže Matka plná lásky, byť nevypočutá od Syna, ktorého srdce je prameňom všetkej... Viac informácií tu. 

separator.png

P O K O R A

Duša pokorného človeka je ako more: hoď do mora kameň, hladina sa sotva pohne a kameň sa okamžite potopí. Rovnako tak miznú zármutky v srdci pokorného človeka, pretože Pánova pomoc je s ním. Pokora je stav odpútať sa od seba, slúžiť z lásky bratom a sestrám, nie z vypočítavosti, túžby po chvále, poctách, uznaní, ale vedome a dobrovoľne nasledovať Krista, plniť vôľu Božiu. Pokora ozdobuje... Viac informácií tu. 

separator.png

P O S L U Š N O S Ť

Čím je nakoniec poslušnosť? Je úplnou láskou. Keď si naplno láskou, nerobíš viac svoju vôľu, ale vôľu druhého, nevolíš si viac svoju osobnú iniciatívu, ale usiluješ sa podporiť iniciatívu druhého. A ak náhodou druhý - blížny, ktorý je vedľa teba alebo žije s tebou, urobí to isté voči tebe, v tejto výmene lásky je Láska. Vtedy to, čo z toho vzíde, už nie je tvoja iniciatíva alebo iniciatíva... Viac informácií tu. 

separator.png

P O V O L A N I E

Pravé povolanie utíši smäd ľudského srdca. Boh mal naše povolanie ešte skôr, ako sme sa narodili; ba viac, práve preto nám dal narodiť sa – kvôli povolaniu, kvôli plánu, ktorý máme na zemi uskutočniť. Pravé povolanie utíši smäd ľudského srdca. Máme slobodnú vôľu - nezáleží len na Bohu, ale aj na nás, či sa otvoríme pre Božie poklady, ktorými nás chce obdarovať.... Viac informácií tu. 


separator.png

P Ý C H A

Človek, ktorého pýcha dostane svojimi pomýleniami do svojej hrste, sa honosí iba akýmsi zdaním, naplní sa prázdnotou, nafúkne sa ako žaba z bájky, ktorá sa svojou domýšľavosťou tak nafukovala, až praskla. Pýcha sa často nazýva matkou všetkých hriechov; jej zvláštnymi dcérami sú opovážlivosť a ambícia. Najväčším nepriateľom duchovného pokroku je...Viac informácií tu. 

separator.png

R A D O S Ť / Šťastie

Čokoľvek by človek prežil, stále ostáva poloprázdny. Pozemské šťastie a limitované poznanie, chápe človek ako ohraničené, a preto kráča ďalej. Koľkokoľvek takýchto ohraničených vecí spoznáme, ťahá nás to ísť stále ďalej. Nikdy nebudeme hotoví, plní a nasýtení, každý koniec je pre nás novým začiatkom. Dnešný svet nám ponúka často prirodzenú.. Viac informácií tu. 

separator.png

R U K Y

Ruky často hovoria viac ako náš silný hlas; hovoria o našich túžbach, citoch myšlienkach; pretože rukami sa dá klopať na dvere nielen z dreva a plastov, ale najmä sŕdc ...a najmä Božieho milosrdenstva. Človek azda ničím tak neprezrádza svoje vnútro ako svojimi rukami. Naše ruky sprevádzajú a tlmočia naše myšlienky, túžby a city. Evanjeliom dostávame radu, návod, aby sme svoje... Viac informácií tu. 


separator.png

S L O B O D A

Zrieknutie samého seba je nutné a konštruktívne: lebo najsilnejšie vplyvy na našu slobodu prichádzajú z lipnutia na sebe samých. Keďže sme stvorenia, sme preto náchylní potvrdzovať seba samých pred inými, kým zákon života je práve zaprieť seba, aby sme podporili druhého. Človek je slobodný, preto môže Božie prikázanie prijať a pochopiť. Jeho sloboda je... Viac informácií tu. 


separator.png

S M Ú T O K

Vôľa obyčajne ako prvá zoslabne a v konaní zostane mdlá, hoci vďaka zvláštnej milosti boli povedané najobdivuhodnejšie veci, aké bolo možné povedať. V takom prípade to všetko slúžilo iba na pobavenie sluchu. Podobne akoby sluch potešil harmonický zvuk hudobných nástrojov alebo zvonov, ale neprebudil by dušu z jej strnulosti, pretože samotný hlas nemá dostatočnú moc na... Viac informácií tu. 

separator.png

S K Ú Š K A / Utrpenie

Človek sa dostáva do opustenosti, pokorovania, ohovárania, prenasledovania. Takýto stav niekedy závisí od Božích úmyslov a podľa vernosti a veľkodušnosti človeka, trvá i viac rokov. Stav začína tým, že Boh sám rôznym spôsobom dáva duši, ktorú pozýva k vyššej dokonalosti, poznať svoje úmysly s ňou. Keď ju utrpením a skúškami privedie k tomu, aby sa dokonale obetovala,... Viac informácií tu. 

separator.png

T I C H O

Sme pripravení viesť tichý rozhovor so svojím bytím. A práve v takýchto chvíľach vypíname naše zablokované obranné mechanizmy a niekde v hĺbke v nás sa čosi dáva do pohybu. Čosi, čo hádam aj trošku bolí, ale čo je napokon príjemné. Ticho nech sa stane základnou zložkou nášho života, aby sme mohli v hĺbke srdca skutočne počuť to, čo nám Boh hovorí. Ticho je nevyhnutné... Viac informácií tu. 


separator.png

V I E R A

Ak je Božia múdrosť nepochopiteľná vo svojich cestách, v spôsobe konania voči nám, ak občas nečakane zmení smer, verme, že to je zárukou, že bude tak isto nepochopiteľná v tom, čo pripravuje pre tých, ktorí v ňu dúfajú: čo ona chystá, to slávou a krásou nekonečne presahuje všetko, čo si vieme predstaviť alebo pochopiť. Aby sme mohli povedať „ja verím“, musíme byť... Viac informácií tu. 


separator.png

Ž I V O T

Život kresťana je boj. Pravý pokoj bolí, je nepríjemný. Je však obohatením, začiatkom nového života. Boj dobra a zla nie je témou len pre rozprávky. Čo život? Nehľadaj, čo ti môže dať život, ale hľadaj, čo ty môžeš dať životu. Nepýtaj sa, koľko radosti nachádzaš u iných, ale koľko jej nájdeš v sebe a koľko daruješ iným. Nepýtaj sa len na ceľ života, ale tiež na cestu k nemu... Viac informácií tu. 

separator.png

    

Herbár myšlienok Ľubomíra Stančeka 1/12